Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
28
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
29
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
30
Internet Horní Chřibská/Krásné Pole - zjišťování zájmu
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
Přerušení dodávky elektrické energie 30.5.2024 - zavřený městský úřad
31
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
1
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
Dětský den ve Chřibské
2
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
3
Výluka autobusu č. 403 Horní Chřibská/Krásné Pole
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Slavnostní zahajovací koncert Chřibského kulturního léta
30
Drobečková navigace

Úvod > Zastupitelstvo > Jednací řád

 

 

Jednací řád zastupitelstva města Chřibská

2022 - 2026 

Zastupitelstvo města Chřibská (dále jen „zastupitelstvo města“) se usneslo v souladu s ustanovením § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

 1.

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva města Chřibská upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

 2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo města v mezích zákona.

 2.

Pravomoci zastupitelstva města

Zastupitelstvo města rozhoduje o všech otázkách uvedených v§84 odst.2 a v §85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Svolání zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města se konají v územním obvodu města. Zasedání zastupitelstva města svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva města, požádá-li to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva města se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena městskému úřadu.

 4.

Příprava zasedání zastupitelstva města

 • Přípravu zasedání města zabezpečuje starosta města, přitom stanoví zejména:

  1. dobu a místo jednání,

  2. odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,

  3. způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany.

 • Návrhy rady města nebo členů zastupitelstva města se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva města, nebo písemně.

 • Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva města, předkládá navrhovatel v počtu 1 výtisku prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 3 dnů přede dnem jednání zastupitelstva města jeho členům.

 • Materiály pro jednání zastupitelstva města obsahují:

  1. název materiálu,

  2. jeho obsah,

  3. návrh usnesení a důvodovou zprávu.

 • Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:

  1. zhodnocení dosavadního stavu,

  2. rozbor příčin nedostatků,

  3. odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad

 • Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 • O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva města, a to na úřední desce městského úřadu, prostřednictvím místního tisku, rozhlasu, popř. též jiným vhodným způsobem.

 5.

Účast členů zastupitelstva obce na jednání

 • Členové zastupitelstva města jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni písemně se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

 • Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

 6.

Program jednání

 • Program jednání zastupitelstva města navrhuje starosta města

 • Na schůzi zastupitelstva města může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo města souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje městské zastupitelstvo hlasováním.

 • Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva města, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání zastupitelstva města. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo města.

 7.

Průběh jednání zastupitelstva města

 • Schůzi zastupitelstva města řídí starosta. Zastupitelstvo města si může zvolit pracovní předsednictvo, jehož členy tvoří zpravidla členové rady obce.

 • Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání zastupitelstva města k témuž nebo zbývajícímu programu.

 • V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

 • Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo města po vyjádření ověřovatelů.

 • Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva města vyložen k nahlédnutí.

 • Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

 • Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva města, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných předpisů.

 • Starosta předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí usnesení rady města v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo města rozhodne hlasováním.

 • Zastupitelstvo města může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

 • Do diskuse mohou členové zastupitelstva města a občané se souhlasem zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.

 • Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout.

 • Zastupitelstvo města se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:

  • nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,

  • doba diskusního vystoupení se omezuje (minimálně však na 5 minut a u předkladatele na 10 minut),

  • technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.

 • Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 8.

Příprava usnesení zastupitelstva města

 • Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu města ke schválení vychází ze zpráv projednaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

 • Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a městskému zastupitelstvu předkládá návrhová komise.

 • Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a jiným členům zastupitelstva města.

 9.

Hlasování

 • Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jeho členů.

 • Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva města hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

 • Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá přesedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

 • V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo města nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

 • Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo města na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva města přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta, že nebylo přijato žádné usnesení.

 • Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina členů zastupitelstva města.

 • Usnesení zastupitelstva města a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou.

 • Zveřejnění usnesení zastupitelstva města se provádí na veřejné desce na náměstí a skříňkách v Dolní Chřibské a Krásném Poli.

 10.

Dotazy členů zastupitelstva města

 • Členové zastupitelstva města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených městem a požadovat od nich vysvětlení.

 • Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30dnů.

 • Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání zastupitelstva města na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo města.

 • Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva města se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u městského úřadu.

 11.

Nerušený průběh jednání

 • Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva města, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání. Pokud neuposlechne výzvy předsedajícího, může zabezpečit jeho vykázání jiným zákonným způsobem

 • Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

 

 • 12.

Ukončení zasedání zastupitelstva města

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 14 dnů.

 13.

Pracovní komise

 • Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo města zřídit komise.

 • Do těchto pracovních komisí zastupitelstvo města volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

 • Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva města.

 

14

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva města

 • O průběhu jednání zastupitelstva města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

 • Schválený zápis dokazuje průběh jednání a obsah přijatých usnesení a hlasování. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

 • V zápisu se uvádí:

  • den a místo jednání

  • hodina zahájení a ukončení

  • doba přerušení

  • jména určených ověřovatelů zápisu

  • jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva

  • program jednání

  • průběh rozpravy se jmény řečníků

  • podané návrhy

  • výsledek hlasování

  • podané dotazy a návrhy

  • schválené znění usnesení

  • další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva města měly stát součástí zápisu.

 • Zápis se vyhotovuje do 10dnů po skončení zasedání zastupitelstva města a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.

 15.

Zabezpečení a kontrola usnesení

 • Starosta města projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva města.

 • Komise rady města (starosta) opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích spadajících do jejich působnosti.

 • Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta města a informuje (čtvrtletně, pololetně) zasedání zastupitelstva města.

 16.

Platnost jednacího řádu

Jednací řád schválilo zastupitelstvo města Chřibská dne 24.října 2022.